۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

مؤذن زاده اردبیلی-سئویرم آنا دیلینده دانیشام!(دوست دارم به زبان مادریم سخن بگویم!)نوحه ای در سوگ زبان مادریهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر